Een schooldag Naschoolse opvang Ligging Schoolreglement Ouderoverleg Praktische infobrochure Zorgbeleid Boomhut woordenboek

 

Woordenboek van A tot Z

Een overzichtelijke manier om kennis te maken met onze ideeën, onze aanpak en ons schoolwerkplan.

Affectie Een levensnoodzaak!
Affront Steeds te vermijden
Afspraken en regels Om samen te kunnen leven, zijn een aantal afspraken nodig. Deze worden met alle betrokkenen gemaakt. Zij worden zo correct mogelijk geformuleerd en nageleefd. Afspraken worden geëvalueerd en indien nodig aangepast of gewijzigd. Ook kinderen kunnen betrokken worden bij het maken van afspraken. Naast afspraken zijn er op school ook regels.
Een afspraak is niet hetzelfde als een regel.
Over regels is geen discussie mogelijk, zij kunnen zonder overleg door het team vastgelegd worden. Deze regels staan meestal in verband met veiligheid en gezondheid.
Atelier Maandelijks is er voor de hele school ‘atelier’. Daarin worden nieuwe technieken aangebracht of ingeoefend. Ook ouders of vrijwilligers kunnen activiteiten organiseren zoals: teken- en schildertechnieken, handvaardigheden, muzikale vorming, ….
Bewegen De dag begint met ‘ochtendgymnastiek’. Elke week wordt er een leerling aangeduid, die een dansje op zelfgekozen muziek voorbereidt. Daarenboven letten we erop dat de kinderen doorheen de dag voldoende beweging krijgen. De kleuters turnen elke week en zwemmen om de 14 dagen. De kinderen van het lager wisselen turnen met zwemmen af.
Boomhut De Boomhut is een speelhoek hoog in een boom, gebouwd samen met vrienden. Er is wat werk aan om ze te maken, je moet inventief zijn, logisch denken en zowel je handen als je hersenen gebruiken.
Ze heeft een stevige basis, is vervaardigd uit natuurlijke elementen die in de directe omgeving voorhanden zijn. Bovendien is ze eenvoudig van structuur, ongecompliceerd doch heel doeltreffend. Je zit er hoog, droog en kan er de wijde wereld zien.
De Boomhut is vooral leuk als je ze samen bouwt en er samen in speelt. Maar bovenal is ze

 • een veilige plek
 • een eigen plaats in die grote wereld, zelf of samen opgebouwd
 • een plaats waar vogels een nest maken en als de jongen er klaar voor zijn kunnen ze gewoon uitvliegen
 • knus, gezellig, leerrijk
 • ook al ben je ze ontgroeid, je denkt er met veel plezier aan terug
Communicatie Een goede communicatie is een voorwaarde voor een goede relatie.
Volgende communicatievormen zijn op onze school aanwezig:

 • Wist-je-datjes: in het begin van elke week wordt er een kort overzicht gemaakt over de activiteiten in elke leefgroep.
 • Nieuwsbrief: daarin worden specifieke feiten, activiteiten, oproepen,… medegedeeld.
 • Heen & weerschriftje: communicatiemiddel specifiek bij de kleuters. Ouders en begeleiders kunnen dagelijks wensen, vragen, mededelingen,… noteren in dit schriftje. Op het einde van elke week wordt er een overzicht van de voorbije activiteiten bijgevoegd.
 • Weekplanning: communicatiemiddel bij de lagere schoolkinderen. De kinderen krijgen in het begin van elke week een weekplanning, waarin de taken, lessen, … genoteerd worden
 • Evaluaties: rapportering → zie evaluatie
 • Ouderoverleg (driemaandelijks): dit is een vergadering waarin specifieke punten, waar de ouders vragen over hebben, besproken worden. Ook komen er thema’s aan bod, waar begeleiders willen over uitbreiden.
 • Schoolpoort: onze poort staat altijd open! Wij vinden het belangrijk dat ouders en begeleiders ten alle tijden met elkaar kunnen babbelen.

Doorstroming Tal van activiteiten en maatregelingen worden getroffen om de 2 belangrijke overgangen in de kleuter- en lagere schoolperiode te ondersteunen of vlot te laten verlopen.
Tot aan de Kerstvakantie mogen (niet moeten) kinderen van niveau 1, wekelijks een namiddag terug naar de kleuterklas. Na het Paasverlof brengen de kinderen van de derde kleuterklas wekelijks een uurtje een bezoek aan leefgroep 2. Niveau 6 maakt kennis met de verschillende onderwijsvormen van het secundair onderwijs.
Evaluatie De leerlingen worden permanent geëvalueerd en geremedieerd.
Naast het feit dat de ouders de leerkrachten dagelijks op school kunnen aanspreken, worden er op vaste tijdstippen ook geschreven evaluaties meegegeven en oudercontacten georganiseerd.

 • De kleuters krijgen een geschreven evaluatie in december en juni. Daarnaast wordt er na elk project een projectevaluatie in de vorm van een projectmap meegegeven.
 • Kinderen van niveau 1 (eerste leerjaar) krijgen vier evaluaties per schooljaar.
 • De andere leerlingen van het lager krijgen 3 geschreven evaluaties.

Deze evaluaties behandelen niet alleen de cognitieve aspecten, maar ook de werkhouding en de sociale componenten van het leren.

Forum Het forum is het hoogtepunt van onze werkweek. Daarin krijgen alle kinderen de kans om samen de week af te sluiten, door op een speelse manier te tonen aan de anderen waar zij die week rond werkten. Dit door bv. een lied, een toneeltje, een ronde, quiz, …
Het forum wordt georganiseerd door de kinderen (onder begeleiding). Zij praten de verschillende delen aan elkaar, proberen er een ‘show’ van te maken voor klein en groot.
Geïntegreerde werkperiodes (GWP) Om de twee jaar gaan de verschillende leefgroepen op GWP. In afspraak met de ouders gaan enkel de oudste kleuters. Leefgroep 3 wordt betrokken bij de organisatie ervan.
Huiswerk In principe willen wij een huiswerkvrije school zijn.
Kinderen werken al hard genoeg tijdens de schooluren.
En toch… leerden wij dat er ook thuis tijd besteed moet worden aan het automatiseren (van bv. lezen, splitsingen, tafels,…) en het memoriseren (van bv. woordenschat, versjes,…). Daarnaast krijgen ze regelmatig de opdracht om een ronde voor te bereiden en opzoekwerk te verrichten in verband met gekozen thema’s en projecten.
Joepie Forum, ochtendgymnastiek, hoekenwerk, projecten, fuiven, feesten, GWP, zwemmen, poppenkast… vakantie!
Kinderen Kinderen zijn de reden van onze school.
Ze kunnen op onze school genieten van het samenzijn, samenwerken en zorgen voor elkaar.
Zij kunnen hun gevoelens en emoties uiten. Ze leven zich in in de situatie van anderen en ontdekken van daaruit een nieuwe invalshoek. Ieder kind is een unieke persoonlijkheid en wordt als zodanig gerespecteerd. We willen hen de mogelijkheden geven om te groeien op alle gebieden die in een school aan bod kunnen komen.We willen dat zij open en zoveel mogelijk onbevooroordeeld de wereld en de maatschappij leren kennen en voor zichzelf daarin een plaats en een doel zoeken. Wij proberen hen hierbij te helpen en te steunen.
Klasinrichting We creëren een leefruimte waar de kinderen op een gezellige, rustige manier kunnen leven, werken en zichzelf zijn. We willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen!
Groeiende en levende dingen horen eveneens thuis in een leefruimte zodat een kind veranderingen kan zien, voelen, ruiken …
In alle leefruimtes wordt er gewerkt met hoekjes. Dit niet alleen om de gezelligheid, maar ook om de werkmethode te ondersteunen.
Kring De kring is de start van een nieuwe dag in de leefgroep. De kinderen ontmoeten elkaar in een gezellige, aangename zithoek. Er wordt gepraat over eigen belevenissen en ervaringen binnen en buiten de school, actualiteit, … De leefwereld van het kind staat in de kring centraal.Basisdoelstellingen van een kringgesprek zijn:

 • leren luisteren naar elkaar
 • elkaar laten uitspreken
 • je mening, opmerkingen correct kunnen en durven zeggen
 • correct taalgebruik
 • het waarom van regels begrijpen en aanvaarden
Leefgroepen Onze klassen tellen steeds 3 niveaus. Wij noemen ze leefgroepen i.p.v. klassen. Onze school telt 3 leefgroepen: de kleuters, de kinderen van het 1ste tot het 3de leerjaar en de kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar.
Ze leren hoe ze hun eigen verworven vaardigheden kunnen overbrengen naar jongere kinderen.
Wij kiezen ervoor om kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar te zetten. Daarom werken wij in leefgroepen. Het is levensechter. Elk kind ervaart om eens de jongste, middelste en oudste te zijn binnen de groep. Kinderen kunnen op een structurele manier van elkaar leren.
Leermoeilijkheden Als de leerkracht een leermoeilijkheid vermoedt, bespreekt hij/zij dit met ouders en directie. Als gevolg hiervan kan het kind getest worden door een bevoegd persoon van het CLB (= centrum voor leerlingenbegeleiding).
Samen wordt er gezocht naar de beste oplossing: revalidatiecentrum, zelfstandige logopedist, kinesist, ergo, andere therapieën.
De eindbeslissing hierover ligt bij de ouders, zij organiseren ook zelf de praktische kanten.
De leerkracht engageert zich tot het opvolgen en doorspelen van alle nodige informatie en een regelmatig overleg met de hulpverlener.
Leerstof Voor taal gebruiken we de methode van Kameleon.
Voor rekenen gebruiken we Kompas.
Voor Frans volgen we de handleiding van Cascade.
Leren leren De leerlingen worden systematisch gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid.
Bij ons is “leren leren” geen vak, maar wordt deze vaardigheid doorheen de basisschool door de kinderen verworven. Dit vb. door opzoekwerk samen te vatten en te schematiseren,…
Daarenboven proberen we, op een systematische manier, de kinderen te leren hoe ze zelf hun dag- of weekschema kunnen invullen.
Uiteraard waakt de begeleider erover dat de afspraken nageleefd worden en wordt ook de verwerkte leerstof strikt bijgehouden.
Mogelijkheden Voor ons is het heel belangrijk dat alle kinderen, bij het verlaten van onze school, zich niet alleen bewust zijn van hun eigen mogelijkheden en grenzen, het is daarenboven van uiterst belang dat deze zelfkennis hun geluk NIET begrenst!
Ouderparticipatie Ouders kunnen zich, indien ze dit willen, aansluiten bij een werkgroep. De vier bestaande werkgroepen zijn: fuifcomité, reclamewerkgroep, internetwerkgroep en werkdag.
In het begin van het schooljaar wordt een brief aan de ouders meegegeven, dan kunnen vrijwilligers zich bij een groepje aansluiten. In elke werkgroep zit er minstens 1 begeleider.
Bij aanvang van elk project wordt er een projectvergadering met de ouders georganiseerd. Daarin worden de ideeën van de kinderen zo goed mogelijk geconcretiseerd, afspraken gemaakt, hulp ingeroepen,…
Daarnaast streeft onze school een duidelijke communicatie met ouders na. Dit om op deze wijze de ouders zo veel mogelijk bij de opvoeding van hun kind te betrekken (zie communicatie).
 Projecten Een project duurt 2 weken (aansluitend op de sprokkelweek). In de lagere school beginnen we eraan vanaf de eerste speeltijd.
Een project kunnen wij in verschillende periodes indelen.
We beginnen met de projectkeuze: daarin worden ideeën gesprokkeld (wat willen we weten, doen en bereiken), wordt er reclame gemaakt en tot een consensus gekomen.
Nadat het project gekozen is, komt er een projectvergadering met ouders (zie ouderparticipatie).
Daarna wordt de planning opgemaakt.
Alles wat er tijdens het project zelf gebeurt, staat in functie van het eindproduct.
Het eindproduct is het resultaat van het project.
Dit alles wordt mondeling en/of schriftelijk geëvalueerd na het eindproduct.
Tenslotte is er (in de lagere school) de inoefenweek: tijdens deze week wordt, wat er van taal, rekenen, tijd en ruimte tijdens het project aan bod kwam, uitgediept en ingeoefend.
 Regels Zie afsprakenboekje
 Respect
 • Voor zichzelf
 • Voor mensen
 • Voor groten en voor kleinen
 • Voor de natuur
 • Voor materiaal
Schoolrijp De 5 à  6-jarigen worden grondig besproken door de begeleider en het CLB. Op advies van de begeleider worden kinderen getest door de CLB-medewerker en gevolgd door de begeleiders van de leefgroep. Al deze informatie wordt tijdens een teamvergadering grondig besproken. In overleg met de ouders wordt geprobeerd om samen de beste oplossing voor het kind te vinden.
 Structuur Wanneer ouders de klas binnenwandelen, allerlei groepjes verspreid zien werken, twijfelen ze vaak aan het feit of de school wel ‘gestructureerd’ werkt. Het beeld van de juf/meester vooraan de klas, de kinderen gezeten aan netjes gestructureerde banken, blijft op ons netvlies gebrand. En toch…
In een leefschool beogen we de kinderen op een geëngageerde en actief mogelijke manier te betrekken in het leerproces. Om dit te doen, trachten we op hun leefwereld in te spelen, hun noden individueel te bekijken, zo actief mogelijk werkmethodes te hanteren. Om dit alles in goede banen te leiden is er juist nood aan een heel gestructureerd kader. Anders loopt iedereen verloren.
 Team Tweewekelijks komt het schoolteam samen, buiten de gewone schooluren. Het team beslist binnen de wettelijke bepalingen autonoom over alle pedagogische aangelegenheden.
 Thema Naast projecten kan er ook met thema’s gewerkt worden.
Thema’s verschillen van projecten in die zin dat er enkel in de namiddag aan gewerkt wordt, er geen themavergadering aan vooraf gaat en er geen eindproduct als einddoel is. Daarentegen staat het eindproduct bij een project centraal.
Werkmethode Tijdens de werktijd taal en rekenen worden de kinderen verdeeld in 3 groepen:

 • Kinderen die instructie krijgen
 • Kinderen die invidueel zelfstandig werk (IZW) doen
 • Kinderen die in het hoekenwerk gaan

De instructie wordt begeleid door de leerkracht. Hier wordt de nieuwe leerstof aangeboden.
Tijdens het zelfstandig werk verwerken de kinderen de leerstof die vooraf aangeboden werd.
De kinderen die in hoekenwerk gaan doen dit volledig zelfstandig. Het is de bedoeling leerstof te memoriseren of informatie op te zoeken.
Elke werksessie duurt 35 minuten.